Oferta - opinia prawna, pomoc prawna Szczecin - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Sprawy karne

Kancelaria świadczy pomoc dla podejrzanych, oskarżonych i obwinionych, w tym przede wszystkim oferuje zapewnienie reprezentacji w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, a zwłaszcza wnoszenie środków odwoławczych, podejmowanie działań w celu uchylenia bądź zmiany środków zapobiegawczych (np. tymczasowego aresztowania, poręczenia majątkowego, dozoru, zakazu opuszczania kraju) oraz reprezentację w postępowaniu wykonawczym (m.in. działania w celu uzyskania odroczenia wykonania kary, przerwy czy warunkowego przedterminowego zwolnienia). Kancelaria zapewnia pomoc obrońcy w sprawach o przestępstwa, wykroczenia oraz w postępowaniach dyscyplinarnych.

Kancelaria gwarantuje również reprezentację pokrzywdzonych w postępowaniu karnym, także w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na drodze sądowej.

Sprawy cywilne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie postępowań procesowych (np. o zapłatę) i nieprocesowych. Zapewniamy reprezentację w sprawach o dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynień oraz innych należności, postępowań z tytułu rękojmi, gwarancji lub niezgodności towaru z umową, ale także w sprawach o naruszenie posiadania, postępowaniach o wpis do księgi wieczystej czy eksmisję.

Gwarantujemy również pomoc prawną przy sporządzaniu umów.

Sprawy rodzinne

Prawnicy współpracujący z Kancelarią zapewniają reprezentację w sprawach o rozwód, separację, alimenty, sprawach związanych z władzą rodzicielską oraz kontaktami z dziećmi.

Kancelaria zapewnia również pomoc prawną w sprawach podziału majątku oraz przy przygotowywaniu umów majątkowych małżeńskich, tzw. intercyz.

Sprawy spadkowe

Kancelaria świadczy porady w sprawach spadkowych przed i po śmierci spadkodawcy, m.in. zapewnia reprezentację w sprawach spadkowych, dochodzeniu zachowków, zapisów.

Sprawy gospodarcze

Zapewniamy reprezentację osób prawnych, krajowych i zagranicznych, w sądowych postępowaniach gospodarczych, upadłościowych i układowych oraz arbitrażu międzynarodowego.

Kancelaria zapewnia pomoc prawną przy m.in. zakładaniu spółek, przygotowywaniu zmian w umowach, opracowywaniu projektów uchwał, prowadzeniu spraw związanych z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki.

Zajmujemy się również przygotowywaniem umów handlowych oraz prowadzeniem negocjacji i rozmów w sprawach gospodarczych.

Sprawy upadłościowe

Kancelaria świadczy usługi w zakresie pomocy prawnej zarówno dla dłużników jak i wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.

Zamówienia publiczne

Świadczymy pomoc prawną związaną z postępowaniami przetargowymi.

Sprawy administracyjne

Kancelaria udziela pomocy prawnej w sprawach związanych z uzyskiwaniem pozwoleń, zezwoleń, koncesji, pomocy publicznej dla przedsiębiorców, sprawach o wywłaszczenie nieruchomości, a także zajmuje się sprawami dotyczącymi cudzoziemców, m.in. nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.

Sprawy podatkowe

Świadczymy usługi w zakresie sporządzania opinii prawnych dotyczących kwestii podatkowych oraz reprezentowania stron w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi, a także w sprawach karnych skarbowych.

Sprawy egzekucyjne i windykacyjne

Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w postępowaniach egzekucyjnych, windykacyjnych oraz opracowywaniu zabezpieczeń finansowych, w tym poręczeń i gwarancji.
Udzielamy pomocy prawnej dłużnikom i wierzycielom w postępowaniu egzekucyjnym. Wierzycielom oferujemy m.in. podejmowanie działań w zakresie prowadzenia egzekucji świadczeń pieniężnych, niepieniężnych i niemajątkowych, natomiast dłużnikom – wnoszenie powództw przeciwegzekucyjnych, skarg na czynności komornika czy negocjacji i ugód dotyczących spłaty zadłużenia.

Prawo pracy

Świadczymy pomoc prawną dotyczącą prawa pracy zarówno pracodawcom jak i pracownikom. Udzielamy porad prawnych w tym zakresie oraz reprezentujemy strony w postępowaniu.

Prawo autorskie

Oferujemy pomoc prawną w zakresie zagadnień prawa autorskiego, m.in. w zakresie ochrony przed naruszeniami czy przygotowywaniu umów dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych i udzielania licencji.

Kancelaria świadczy pomoc prawną obywatelom innych państw w sprawach z zakresu jurysdykcji polskiej.

Strona dotyczy: pomoc prawna Szczecin, opinia prawna, rozwód szczecin, sprawa rozwodowa szczecin, podział majątku, sprawa karna, rozwód

Oferta - opinia prawna, pomoc prawna Szczecin - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).